fbpx

PHÒNG KHỞI ĐỘNG

Trên con đường hình thành nên phương pháp đầu tư thì nền tảng cơ bản rất quan trọng. Đây là những kiến thức nền tảng ban đầu về đầu tư và cuộc sống.

Mục đích: Nhằm tạo ra nền tảng tư duy đúng đắn.