fbpx

PHÒNG LÝ TRÍ

Phòng lý trí: Đầu tư là quá trình chiến thắng bản thân, cụ thể là kiểm soát được tâm lý.

Mục đích: Giúp nhà đầu tư hiểu hơn bản chất của con người khi đối diện với lòng tham và nỗi sợ hãi.